Rucavas novada pamatskolās jauna datortehnika Drukāt

Rucavas novada dome īstenojusi ERAF projektu „Izglītības iestāžu informatizācija” Nr. 2010/0032/3DP/3.2.2.1.2./09/IPIA/VIAA/609.

Projekta mērķis: nodrošināt Rucavas un Sikšņu pamatskolas ar atbilstošu infrastruktūru, kas veicinātu plašāku un efektīvāku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītības kvalitāti.

Lasīt tālāk...
 
Veikts pētījums, lai atjaunotu satiksmes infrastruktūru starp Rucavas un Skodas pašvaldībām Drukāt

Ir veikta priekšizpēte „Rucavas – Skodas pierobežas reģiona satiksmes infrastruktūras ilgtspējīga attīstība, reģiona pieejamības palielināšanai”.

Priekšizpētes mērķis ir nodrošināt satiksmes infrastruktūras izveidi, kas sekmētu Rucavas novada un Skodas rajona ilgtspējīgas attīstības iespējas un ekonomisko izaugsmi, sniedzot pamatojumu vajadzībām un jaunu vietējo un starpvalstu savienojumu izveidei, kā arī esošo savienojumu uzlabošanai.

Priekšizpēte veikta projekta „Transporta sakaru restaurācija starp Skodas un Rucavas pašvaldībām” ietvaros, kuru atbalsta Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam un finansē Eiropas Reģionālā attīstības fonds, Rucavas novada un Skodas rajona pašvaldības.

Ar priekšizpētes materiāliem var iepazīties šeit vai Rucavas novada domes Attīstības nodaļā.

2012.gada 23.novembrī

 
Notikusi konference par transporta sakaru atjaunošanu starp Skodas un Rucavas pašvaldībām Drukāt

2012.gada 14. novembrī Rucavā notika konference, kas bija noslēguma pasākums projekta „Transporta sakaru restaurācija starp Skodas un Rucavas pašvaldībām” ietvaros izstrādātājai priekšizpētei „Rucavas – Skodas pierobežas reģiona satiksmes infrastruktūras ilgtspējīga attīstība, reģiona pieejamības palielināšanai”. Konferenci atklāja Rucavas novada domes priekšsēdētāja Līga Stendze un Skodas rajona izpilddirektors Kazys Viršilas.

Lasīt tālāk...
 
Veic pētījumu, lai atjaunotu satiksmes infrastruktūru starp Rucavas un Skodas pašvaldībām Drukāt

Projekta „Transporta sakaru restaurācija starp Skodas un Rucavas pašvaldībām” ietvaros konsultāciju uzņēmums SIA „Grupa93” veic pētījumu, kura mērķis ir nodrošināt satiksmes infrastruktūras izveidi, kas sekmētu Rucavas novada un Skodas rajona ilgtspējīgas attīstības iespējas un ekonomisko izaugsmi, sniedzot pamatojumu vajadzībām un jaunu vietējo un starpvalstu savienojumu izveidei, kā arī esošo savienojumu uzlabošanai.

Ir izvērtēti augstākstāvoši plānošanas un nozaru politikas dokumenti, atlasot Rucavas novadam un pierobežas joslai saistošās normas. Izvērtējot Lietuvas plānošanas dokumentus ir raksturota situācija Lietuvas pusē attiecībā uz plāniem transporta infrastruktūras jomā. Veicot transporta intensitātes skaitīšanu ir izdarīti secinājumi par intensitāti un par mašīnu sadalījumu pa valstīm (LV/LT). Kopumā šobrīd tiek pabeigts darbs pie esošās situācijas raksturojuma un uzsākts darbs pie priekšlikumu izstrādes.

Lasīt tālāk...
 
Uzsākta projekta „Administratīvās ēkas daļas rekonstrukcija par Saieta namu Rucavas novada Dunikas pagasta „Purenītēs” realizācija Drukāt

Projekta mērķis ir rekonstruēt Dunikas pagasta pārvaldes administratīvās ēkas daļu un izveidot tajā Saieta namu, tādejādi veicinot izglītošanās, kultūraktivitāšu un brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu Dunikas pagastā.

Lasīt tālāk...
 
Projekta apmācību materiāli Drukāt
Sestdiena, 21 Jūlijs 2012 15:19

Eiropas Sociālā fonda projekta „Rucavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana” apmācību materiāli

Lasīt tālāk...
 
Pieredzes apmaiņas izbraukuma semināru materiāli Drukāt
Trešdiena, 18 Jūlijs 2012 09:00

Noslēgumam tuvojas Eiropas Sociālā fonda projekts „Rucavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana”. Tā ietvaros norisinājās divi pieredzes apmaiņas izbraukuma semināri uz Zemgales plānošanas reģionu un Dobeles pašvaldību un Kurzemes plānošanas reģionu un Dundagas pašvaldību. Pielikumā semināru prezentācijas: Dobele, Dundaga, Jelgava un Kuldīga.

ESF projekts Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/108/58 „Rucavas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana”
100% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 
Vizīte uz Kurzemes plānošanas reģionu un Dundagas novada pašvaldību Drukāt
Ceturtdienā, 05 Jūlijs 2012 17:04

Rucavas novada pašvaldības iestāžu vadītāji un darbinieki piedalījās pieredzes apmaiņas izbrauciena seminārā ”ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā, īstenošanā un vadībā” vizītē uz Kurzemes plānošanas reģionu un Dundagas novada pašvaldību.

Lasīt tālāk...
 
Par Rucavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta apspriešanas uzsākšanu Drukāt

Rucavas novada dome informē par Rucavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam 1.redakcija un Vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai (01.06.2012. domes lēmums, protokols Nr.11, 1.7§). Sabiedriskai apspriešanai termiņš noteikts no š.g. 12.jūnija līdz 24.jūlijam. Ar plānošanas dokumentiem iepriekšminētajā termiņā varēs iepazīties www.rucava.lv, kā arī Rucavas novada domē un Dunikas pagasta pārvaldē, darba dienās, darba laikā. Rakstiski priekšlikumi un atsauksmes iesniedzami Rucavas novada domei līdz 2012.gada 24.jūlijam (adrese Rucavas "Pagastmāja", Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477). Iesniegumā lūdzam norādīt: fiziskām personām - savu vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, bet juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas nr., adresi.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks:

  • 12.jūlijā plkst.18.00, Rucavā, Rucavas novada domē,
  • 13.jūlijā plkst.18.00, Sikšņos, Dunikas pagasta pārvaldē.
Lasīt tālāk...
 
« SākumsIepriekšējā123456NākamāBeigas »

Lapa 5 no 6