Zemes vienības „Stariņi” nomas tiesību izsole Drukāt

Rucavas novada dome izziņo izsoli Rucavas novada pašvaldībai piederošas neapbūvētās zemes vienības „Stariņi” 0,77 ha platībā, kadastra apzīmējums 64840040206, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nomas tiesību iegūšanai.

Izsoles objekta izmantošanas mērķis – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kas atbilst Rucavas novada teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai.

Zemes nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi.

Izsoles veids – mutiska, ar augšupeju soli.

Izsoles vieta un laiks – izsole notiks Rucavas novada pašvaldības domes telpās, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, 2018.gada  31. maijā, pulksten 9.00..

Izsoles sākuma cena par 1 ha zemi ir 38.23 EUR (bez PVN) gadā.

Papildus nomas maksai nomnieks maksā likumā noteikto pievienotās vērtības un nekustamā īpašuma nodokli.

Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir 2 EUR (bez PVN).

Dalībnieku reģistrācija izsolei tiek veikta līdz 2018.gada 29.maija pulksten 17.00, Rucavas novada pašvaldības domē, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads, LV-3477.

Kontaktpersonas: jautājumos par izsoli komisijas loceklis Gints Šķubers, tālr. 29143718, jautājumos par izsoles Objektu – Dzintra Bļinova, tālr. 25904975.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Rucavas novada pašvaldības mājas lapā www.rucava.lv un Rucavas novada pašvaldības domē, “Pagastmāja”, Rucava, Rucavas pagasts, Rucavas novads.