Apstiprina detālplānojumu "Jaunagatnieki" un "Vecagatnieki" Drukāt

Rucavas novada dome informē, ka 2017.gada 27. jūlijā domes sēdē (protokols Nr.13, 1.2.p.) ir apstiprināts detālplānojums nekustamajiem īpašumiem "Jaunagatnieki", kadastra Nr. 6484 001 0142, kadastra Nr. 6484 001 0023 un "Vecagatnieki", kadastra Nr. 6484 001 0058, Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.

Ar detālplānojuma dokumentāciju un lēmuma pilnu tekstu var iepazīties Rucavas novada domē ("Pagastmāja", Rucava, Rucavas pag., Rucavas nov.) darba dienās darba laikā, kā arī www.rucava.lv.

  1. Paskaidrojuma raksts (1, 2)
  2. Grafiskā daļa (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
  3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
  4. Ziņojumi (1, 2)