Vecāki var saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei Drukāt

Rucavas novada sociālais dienests atgādina, ka vecākiem, audžuģimeņu vecākiem, aizbildņiem, kuru bērni 2018./2019. mācību gadā uzsāks mācības 1.klasē kādā no Rucavas novada izglītības iestādēm, tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei EUR 30.00 apmērā par katru pirmklasnieku.

Daudzbērnu ģimenēm, audžuģimenēm, aizbildņiem ir tiesības saņemt pabalstu mācību līdzekļu iegādei EUR 20.00 apmērā par katru bērnu, kurš  2018./2019. mācību gadā apgūs pirmsskolas vai pamatskolas obligāto apmācību programmu kādā no Rucavas novada izglītības iestādēm.

Pabalstus var saņemt vienu reizi mācību gadā. Pabalsts tiek piešķirts uz iesnieguma pamata, kurš jāiesniedz Rucavas novada sociālajā dienestā.

Daiga Grenovska,
Sociālā dienesta vadītāja, tālr.20390819