Var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumus Drukāt

Rucavas  novada dome atgādina, ka var saņemt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumus, līdz 10.janvārim iesniedzot iesniegumus.

Saskaņā ar 2012.gada 25.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.16 „Par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumu piešķiršanu Rucavas novadā”, lai saņemtu kādu no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu atvieglojumiem, nedrīkst būt jebkāds parāds pret pašvaldību, un līdz 10.janvāra darba dienas beigām ir jāiesniedz Rucavas novada domē vai Dunikas pagasta pārvaldē iesniegums, kurā norādīts, kuru no šiem atvieglojumiem vēlaties piemērot.

Lai atbalstītu personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecību, kā arī lai padarītu efektīvāku nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piešķiršanas procesu, maksimāli samazinot liekas darbības, 2017.gadā Rucavas novada dome ir veikusi grozījumus saistošajos noteikumos.

Iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu ir jāraksta arī represētām personām. Iesniegumam jāpievieno represētās personas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu), un jāapliecina, ka īpašumā netiek veikta saimnieciskā darbība.

Sīkāka informācija pa tālr.20397912