Var saņemt kompensācijas par nemedījamo putnu izdarītajiem postījumiem Drukāt

2017. gada jūnijā spēkā stājās Ministru Kabineta noteikumi, kas paredz, ka lauksaimnieki no Dabas aizsardzības pārvaldes var saņemt kompensācijas par nemedījamo putnu izdarītajiem postījumiem.

Kompensāciju izmaksu kārtību nosaka 2016.gada 7.jūnija MK noteikumi Nr.353 "Kārtība, kādā zemes īpašniekiem vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem, un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai".

Kompensācijas par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem izmaksās Dabas aizsardzības pārvalde.

Pēc postījumu konstatēšanas zemes īpašniekam vai lietotājam, vai viņa pilnvarotajai personai Dabas aizsardzības pārvaldē ir jāiesniedz pieteikums kompensācijas saņemšanai par augkopībai, akvakultūrai, lopkopībai vai biškopībai nodarītajiem zaudējumiem.

Pieteikumu var iesniegt klātienē jebkurā no Dabas aizsardzības pārvaldes birojiem, sūtīt pa pastu, sūtīt elektroniski, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu, vai arī izmantojot Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamo tiešsaistes formu "Iesniegums iestādei".

Lai novērtētu nodarītos zaudējumus, Dabas aizsardzības pārvalde izveido īpašu komisiju.