Jaunā atkritumu apsaimniekošanas kārtība Rucavas novadā Drukāt

Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu valstī un arī Rucavas novada pašvaldībā regulē “Atkritumu apsaimniekošanas likums” un Rucavas novada domes 2011.gada 24.novembra saistošie noteikumi Nr.19.

Informējam, ka saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, atkritumu izvešana tiek veikta ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

Pamatojoties uz “Atkritumu apsaimniekošanas likumu” un izsludinātā iepirkuma rezultātiem 2016.gada 26.septembrī Rucavas novada pašvaldība noslēdza līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar pilnsabiedrību “Vides pakalpojumi Liepājai”.

Iedzīvotāju zināšanai - pašvaldība ir veikusi grozījumus saistošajos noteikumos, turpmāk paredzot sadzīves atkritumu izvešanu veikt ne retāk kā vienu reizi trīs mēnešos un nosūtījusi tos izskatīšanai un apstiprināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Kamēr nav dots atzinums no ministrijas, kurš var būt kā pozitīvs, tā negatīvs, saistošie noteikumi vēl nav stājušies spēkā. Saistošie noteikumi stājas spēkā tiklīdz tie tiek nopublicēti Rucavas novada domes informatīvajā izdevumā “Duvzares vēstis”. Lai netiktu pārtraukta sadzīves atkritumu izvešana iesakām slēgt līgumus uz spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem un vēlāk veikt grozījumus, kad ministrija dos atzinumu.

Pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai” nodrošina dažāda tilpuma un izmēra atkritumu tvertnes. Par vēlamo un piemērotāko tilpumu nepieciešams vienoties individuāli. Atkritumu apsaimniekošanas cena ir 14.39 EUR ar PVN par vienu m3.

Jaunie apsaimniekošanas līgumi stāsies spēkā 2016.gada 1.decembrī.

Daudzdzīvokļu mājas un to iedzīvotāji atkritumu apsaimniekošanas procesu var turpināt kā līdz šim un to māju iedzīvotāji, kuriem atkritumu apsaimniekotājs ir/būs pašvaldība, abos gadījumos cena par vienu m3 sadzīves atkritumu ir 14.39 EUR ar PVN un tā veidojas, kopējo radīto atkritumu apjomu dalot uz daudzdzīvokļu māju faktisko iedzīvotāju skaitu. Līdz ar to varētu samazināties janvāra piestādītajos rēķinos maksa par atkritumu izvešanu par decembra mēnesi, it sevišķi Dunikas pagasta daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, jo tur atkritumu apsaimniekošanas maksa par vienu m3 līdz šim bija/ir augstāka. Atkritumu izvešana no daudzdzīvokļu mājām paliek nemainīga – 2x mēnesī.

Kā noslēgt jaunos līgumus pilnsabiedrība “Vides pakalpojumi Liepājai” informēja Rucavas novada domes informatīvajā izdevumā “Duvzares vēstis” – oktobra mēneša numurā, kā arī iedzīvotājiem pa pastu tika izsūtītas vēstules ar līgumiem aizpildīšanai un nosūtīšanai atpakaļ.

Līgumus var noslēgt arī Rucavas novada pašvaldībā pie komunālās daļas darbinieces (Rucavas novada, Rucavas pagasta, Rucavā, “Pagastmāja”) 1 stāvā, 10.kabinetā.

Klientu pieņemšanas laiki par atkritumu līgumu slēgšanu ir pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 8.00 –12.00, otrdienās no plkst.13.00-17.00, bet ceturtdienās no plkst. 14.00–18.00.

„Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16.panta 4.punkts nosaka, ka sadzīves atkritumu sākotnējais radītājs, valdītājs vai šā panta otrajā daļā minētā persona noslēdz līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad pašvaldība informējusi par sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru tā noslēgusi līgumu par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonā, tāpēc aicinām ikvienu privātmāju īpašnieku, iedzīvotāju un uzņēmēju neatlikt līgumu noslēgšanu uz pēdējo brīdi, bet izdarīt to tuvākās nedēļas laikā, lai netiktu pārtraukta sadzīves atkritumu izvešana Rucavas novada teritorijā un sākot ar decembra mēnesi nevienam nerastos nepatīkami pārsteigumi, ka atkritumi vairs netiek izvesti.

Cerot uz sapratni un ar cieņu,
Rucavas novada domes izpilddirektors
Guntis Ratnieks